ویژه دانشجویان

73

راهنمای آموزش سامانه نوید:

داشبورد                                                                    معرفی درس

محتوا و منابع                                                            تکلیف

خودآزمونها                                                               شرکت در آزمون

گفتگو                                                                       کلاسها

پیامها                                                                       گزارشها

کارنامه                                                                     بازی پردازی

جلسات                                                                    نگارش فرمول

برای ورود به سامانه نوید اینجا را کلیک کنید.