درباره ما

165

اهداف و رسالت مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه

 

 1. برگذاری آزمونهای الکترونیکی حضوری در سطح ملی، منطقه ای، استانی و داخلی

 2. ارتقاء نقش مرکز آزمون الکترونیک در امور آموزشي و پژوهشي براي ارائه راهبردهاي ملي

 3.  تقويت خدمات آزمونهای الکترونیک به منظور ارتقاء توانمندی های علمي و رایانه ای دانش آموختگان

 4. توسعه فضای فیزیکی و ظرفیت مرکز آزمون الکترونیک جهت پوشش بیشتر آزمونهای الکترونیک حضوری

 5. ارتقاء کیفیت برگذاری آزمون گروههای پزشکی و پرستاری به لحاظ صوری و محتوایی با به کارگیری سامانه های بروز و تکنولوژیهای نمایش صوت و تصویر و فیلم در متن سوال

 6. افزایش بهره وری کمی و کیفی نسبت به آزمونهای کاغذی برای اساتید، دانشجویان و کارکنان

 7. صیانت از حقوق دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان بوسیله ارتقاء امنیت برگذاری آزمون

 8. همکاری با مرکز سنجش پزشکی به عنوان نماینده آن سازمان در استان جهت برگذاری همزمان آزمونهای در سطح ملی و منطقه ای

 9. ارتقاء رضایتمندی گروه هدف دانشجویان با تحلیل صوری و محتوایی آزمونهای برگذار شده

 10. استفاده از امکانات فیزیکی مرکز آزمون الکترونیک در خارج از زمان برگذاری آزمونها جهت تشکیلی کارگاههای آموزشی و عملی

 11. ارتقاء توانمندي هاي اعضاء هيئت علمي و دانشجویان در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي

 12.   تربيت نيروهاي متخصص و متعهد