دکتر فرزانه رشیدی

197

مدیر مرکز آموزش مجازی و الکترونیک

مدیر مرکز تعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی

مدارك تحصيلي:

فلوشیپ یادگیری الکترونیک

دکتری تخصصی بهداشت باروری

سنوات و سابقه کاری:

4 سال سابقه هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو بنیاد نخبگان

cv

ایمیل :

rashidiff@yahoo.com

شماره تماس:

05831511331

شرح وظايف:
- تدوين برنامه عملياتي ساليانه در راستاي دستيابي به استانداردهاي الزامي و ترجيحي مراكز آموزش مجازي
- برنامه ريزي و هماهنگي، نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش مجازي دانشكده ها و ساير معاونتهاي دانشگاه در صورت لزوم، در
بستر سامانه يادگيري الكترونيك دانشگاه(نويد) و ارائه گزارش هاي ادواري
- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر توليد محتواي اموزشي الكترونيكي و همكاري با متقاضي داخل و خارج دانشگاه
- برنامه ريزي،هماهنگي و نظارت بر فعاليت واحد اموزش از راه دور، آموزش از طريق تله مديسين و آموزش از طريق آموزش
تكنولوژي هاي واقعيت افزوده (AR) و واقعيت مجازي (VR) مجازي
- تكميل و بارگزاري سنجه هاي اعتبار بخشي مركز آموزش مجازي
از مجموع 4 رأی