ارتباط با مدیریت مرکز

249
 

خانم دکتر فرزانه رشیدی

مدیر مرکز آموزش مجازی                       31511331-058

آقای مهندس فرشید خواجه پور

مسئول مرکز آزمون الکترونیک         1199 - 31511029-058
از مجموع 3 رأی