برنامه های ضبط شده در استودیو تصویر

508
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت تاریخ تعداد ضبط بیشتر از یک
1 آقای دکتر پورنقی پزشکی 1399/06/03  
2 آقای کاملی پرستاری 1399/06/23  
3 خانم درتومی پرستاری 1399/06/24  
4 آقای دکتر عباسپور پزشکی 1399/06/30  
5 آقای روشن روان مانه  1399/06/31  
6 آقای دکتر نیک روش پزشکی 1399/07/15  
7 خانم ویدا طیبی معاونت آموزشی 1399/07/20  
8 آقای سعید فروزانیان پزشکی 1399/09/10  
9 خانم دکتر حبیبه سادات شاکری پزشکی 1399/09/10  
10 آقای دکتر شجاع آموزش مداوم 1399/10/14  
11 وبینار آموزش مداوم آموزش مداوم 1399/10/16  
12 آقای دکتر رازی آموزش مداوم 1399/10/27  
13 دانشجویان موسیقی معاونت پژوهشی 1399/11/18  
14 آقای آرش ضرغامی معاونت فرهنگی دانشجویی 1399/11/21  
15 آقای دکتر توکلی پزشکی 1399/12/03  
16 آقای دکتر بابایی آموزش مداوم 1399/12/23  
17 خانم دکتر فرازمند آموزش مداوم 1399/12/24 2 ضبط
18 خانم علوی آموزش مداوم 1399/12/24 2 ضبط
19 خانم سالاری آموزش مداوم 1399/12/25  
20 دکتر تقوی مرکز مطالعات - المپیاد دانشجویی 1400/01/16  
21 دکتر فروزانیان معاونت درمان 1400/01/18 2 ضبط
22 دکتر فروزانیان معاونت درمان 1400/01/23  
23 روابط عمومی ستاد   1400/01/31  
24 خانم دکتر جلالی فر پزشکی 1400/05/10  
25 خانم دکتر جلالی فر پزشکی 1400/05/12  
26 محبوبه قربانی پزشکی 1400/06/06 2 ضبط
27 روابط عمومی ستاد ستاد 1400/06/24  
28 خانم ویدا طیبی پرستاری 1400/06/28  
29 خانم دكتر ميترا صالحي پزشکی 1400/06/31  
30 خانم دكتر ميترا صالحي پزشکی 1400/07/04  
31 خانم دكتر ميترا صالحي پزشکی 1400/07/06  
32 خانم دكتر ميترا صالحي پزشکی 1400/07/14  
33 خانم دكتر ميترا صالحي پزشکی 1400/07/17  
34 شکرالهی (دانشجو) دکتر درمحمدی پزشکی 1400/08/16 3 ضبط
35 خانم دكتر ميترا صالحي پزشکی 1400/08/  
36 شکرالهی (دانشجوی) دکتر محدث حکاک بهداشت 1400/09/16  
37 آقای احمدی ستاد 1400/10/22  
38 آقای احمدی ستاد 1400/10/26  
39 اقای دکتر بی باک و دکتر حکاک معاونت آموزشی 1400/11/11  
40 آقای حسن نیا -  دکتر اکبری معاونت بهداشت روابط عمومی ستاد 1400/12/15  
41 عماد خوشدل مرکز رشد 1400/12/18  
42 عماد خوشدل مرکز رشد 1400/12/21  
43 دانشجو عماد خوشدل معاونت تحقیقات 1401/02/10  
44 حمیدرضا پیمان پزشکی 1401/02/21  
45 مسئول و کارشناسان مرکز آزمون الکترونیک معاونت آموزشی 1401/04/05  
46 خانم دکتر رشیدی آموزش مداوم 1401/04/06  
47 خانم دکتر شیما عبداللهی معاونت آموزشی - EDC 1401/04/08  
48 خانم ژامک شهسوار معاونت آموزشی - EDC 1401/04/15  
49 خانم افسانه مقامی فر معاونت آموزشی - EDC 1401/04/15  
50 خانم آسیه سلیمانی معاونت آموزشی - EDC 1401/04/15  
51 خانم دکتر رجب زاده معاونت آموزشی - EDC 1401/04/15  
52 خانم زهرا محمدزاده معاونت آموزشی - EDC 1401/04/15  
53 خانم مریم رجبی معاونت آموزشی - EDC 1401/04/15  
54 آقای مصطفی کمیزی معاونت آموزشی - EDC 1401/04/15  
55 خانم زهرا محمدزاده معاونت آموزشی - EDC 1401/04/22  
56 خانم مریم رجبی معاونت آموزشی - EDC 1401/04/22  
57 آقای مصطفی کمیزی معاونت آموزشی - EDC 1401/04/22  
58 خانم منا جهاندیده معاونت آموزشی - EDC 1401/04/22  
59 خانم دکتر شیما عبدالهی آموزش مداوم 1401/04/25  
60 آقای دکتر توپچیان آموزش مداوم 1401/04/25  
61 خانمها عظیمی، نیازی و شاددل معاونت آموزشی - EDC 1401/04/26  
62 خانم غازی معاونت آموزشی - EDC 1401/04/26  
63 خانم دکتر سنگ سفیدی آموزش مداوم 1401/04/29  
64 خانم دکتر شیما عبدالهی آموزش مداوم 1401/05/02  
65 محمد اسماعیل حسینی بهلولی آموزش مداوم 1401/05/02  
66 خانم دکتر سنگ سفیدی آموزش مداوم 1401/05/05  
67 خانم دکتر رشیدی آموزش مداوم 1401/05/12  
68 هادی بیانی آموزش مداوم 1401/06/02  
69 خانم دکتر مهدویان  آموزش مداوم 1401/06/22  
70 آقای دکتر افشاری آموزش مداوم 1401/06/28  
71 آقای دکتر افشاری آموزش مداوم 1401/06/29  
72 خانم دکتر رشیدی آموزش مداوم 1401/07/10  
73 خانم دکتر جلالی فر  آموزش مداوم 1401/07/12  
74 خانم صابر بیمارستان امام رضا (ع) 1401/07/16  از مجموع 2 رأی