برنامه های ضبط شده در استودیو تصویر

130
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت تاریخ
1 آقای دکتر پورنقی پزشکی 1399/06/03
2 آقای کاملی پرستاری 1399/06/23
3 خانم درتومی پرستاری 1399/06/24
4 آقای دکتر عباسپور پزشکی 1399/06/30
5 آقای روشن روان مانه  1399/06/31
6 آقای دکتر نیک روش پزشکی 1399/07/15
7 خانم ویدا طیبی معاونت آموزشی 1399/07/20
8 آقای سعید فروزانیان پزشکی 1399/09/10
9 خانم دکتر حبیبه سادات شاکری پزشکی 1399/09/10
10 آقای دکتر شجاع آموزش مداوم 1399/10/14
11 وبینار آموزش مداوم آموزش مداوم 1399/10/16
12 آقای دکتر رازی آموزش مداوم 1399/10/27
13 دانشجویان موسیقی معاونت پژوهشی 1399/11/18
14 آقای آرش ضرغامی معاونت فرهنگی دانشجویی 1399/11/21
15 آقای دکتر توکلی پزشکی 1399/12/03از مجموع 1 رأی