برنامه های ضبط شده در استودیو صدا

414
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت تاریخ تعداد ضبط بیشتر از یک
1 رادیو دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی     
2 خانم دکتر چنگیز دندانپزشکی 1399/06/15  
3 خانم دکتر چنگیز دندانپزشکی 1399/06/22  
4 آقای کاملی پرستاری 1399/06/23  
5 رادیو دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی  1399/06/23  
6 آقای دکتر نیک روش پزشکی 1399/06/31  
7 آقای دکتر قاسم زاده پزشکی 1399/07/02  
8 آقای دکتر حسینعلی سلطانی پزشکی 1399/07/27  
9 آقای فروزانیان پزشکی 1399/09/08  
10 رادیو دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی  1399/09/08  
11 دکتر یوسفی پزشکی 1399/09/19  
12 حدیثه یزدان دوست بهداشت 1399/09/22  
13 هانیه معصومی پزشکی 1399/09/22  
14 محسن نجفی دانشگاه دولتی بجنورد 1399/09/22  
15 رادیو دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی  1399/09/26  
16 خانم دکتر هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/09/26  
17 خانم علیزاده، آقای کاملی، خانم بهین، خانم هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/02  
18 خانم بهین، خانم هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/07  
19 خانم دکتر هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/14  
20 خانم دکتر هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/16  
21 آقای کاملی معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/15  
22 آقای دکتر سلطانی پزشکی 1399/11/11  
23 آقای دکتر سلطانی پزشکی 1399/11/12  
24 آقای دکتر سلطانی پزشکی 1399/11/14  
25 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/14  
26 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/15  
27 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/18  
28 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/20 دو ضبط
29 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/21  
30 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/25  
31 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/03  
32 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/04  
33 آقای دکتر سورگی پزشکی 1399/12/05  
34 آقای دکتر سورگی پزشکی 1399/12/06  
35 خانم دکتر علیزاده مرکز مطالعات 1399/12/06  
36 آقای دکتر سورگی پزشکی 1399/12/10 دو ضبط
37 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/10 دو ضبط
38 آقای دکتر سورگی پزشکی 1399/12/12  
39 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/16  
40 خانم دکتر خراشادی زاده پرستاری 1399/12/17  
41 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/18  
42 خانم دکتر سمیه علیزاده مرکز مطالعات 1399/12/20  
43 خانم دکتر معتمد الصنایع دندانپزشکی 1400/01/31  
44 خانم دکتر معتمد الصنایع دندانپزشکی 1400/02/08  
45 خانم دکتر معتمد الصنایع دندانپزشکی 1400/02/12  
46 خانم دکتر کتانه کاظمی پزشکی 1400/03/06 سه ضبط
47 سارا خسروپناه پزشکی 1400/03/23  
48 خانم دکتر جلالی فر پزشکی 1400/05/04  
49 سارا خسروپناه پزشکی 1400/05/19  
50 آقای دکتر مهران وطنچیان مرکز مطالعات 1400/06/  
51 خانم الهام شریفیان پزشکی 1400/06/15  
52 آقای مهندس فرشید خواجه پور معاونت آموزشی  1400/06/15  
53 آقای دکتر هادی خرسندزاک پزشکی 1400/06/20  
54 سارا خسروپناه پزشکی 1400/06/23  
55 سارا خسروپناه پزشکی 1400/09/30  
56 آقای دکتر هادی خرسندزاک پزشکی 1400/06/20  
57 سارا خسروپناه پزشکی 1400/06/23  
58 روابط عمومی  دانشگاه (آقای احمدی) ستاد 1400/04/09  
59 آقای دکتر مهران وطنچیان مرکز مطالعات 1400/06/30  
60 آقای دکتر مهران وطنچیان مرکز مطالعات 1400/07/18  
61 سارا خسروپناه پزشکی 1400/09/30  
62 سارا خسروپناه - دکتر شیما شکری پزشکی 1400/12/18