ارتباط با کارشناسان مرکز

587

خانم زهرا محمدزاده

کارشناس مسئول آموزش الکترونیک          31511203-058

خانم مهندس سمیه جباری

کارشناس مسئول آزمون ها           31511333-058

خانم مهندس ام البنین محمدی

کارشناس آموزش مجازی       31511331-058

آقای مهندس ایمان علیدادیانی

کارشناس آموزش مجازی        31511332-058
از مجموع 1 رأی