ارتباط با کارشناسان مرکز

686

خانم مهندس سمیه جباری

کارشناس مسئول آزمون ها   31511333-058

 

خانم مهندس ام البنین محمدی

کارشناس آموزش مجازی       31511331-058

 

آقای مهندس ایمان علیدادیانی

کارشناس آموزش مجازی       31511332-058
از مجموع 1 رأی