برگزاری وبینار

672
 

اساتید محترمی که قصد برگزاری وبینار دارند، تاریخ ضبط مورد نظر خود را حداقل 72 ساعت قبل از موعد رزرو نمایند. 

به منظور پیگیری درخواست قبلی وارد بخش پیگیری درخواست شوید و اگر قصد برگزاری وبینار دارید فرم زیر را تکمیل نمایید.


از مجموع 1 رأی