کارگاه به کارگیری هوش مصنوعی در بیماری های زنان با همکاری مرکز آموزش مجازی دانشگاه و دانشگاه هوشمند و تدریس دکتر فرزانه رشیدی فکاری هیات علمی دانشکده پزشکی و دکتر محمدرضا مومن زاده هیات علمی دانشگاه هوشمند در تاریخ 10 آبان ساعت 10 صبح از محل مرکز آموزش مجازی دانشگاه به صورت غیرحضوری ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان برگزار گردید.

 

 

 


از مجموع 1 رأی