آزمون ماندگاری اطلاعات شش ماهه اول از طرف مرکز بهداشت در تاریخ ۴و۵ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار گردید.