در تاریخ 1401.03.18 ساعت 14 وبینار تجارب مامایی و خوشایندسازی زایمان در سوئیس به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و سرکار خانم دکتر زهره عباسی و ارائه سرکار خانم خجسته قوی پنجه از کشور سوئیس در مرکز آموزش مجازی دانشگاه برگزار گردید. در این وبینار که بیش از 120 شرکت کننده از داخل و خارج از دانشگاه حضور داشتند مطالب مفیدی در مورد مامایی و زایمان بیان شد.