کنگره اعصاب کودکان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ارائه آقای دکتر میثم بابایی به صورت وبیناری در تاریخ 1401.02.20 ساعت 9 صبح در محل مرکز آموزش مجازی برگزار شد.


از مجموع 1 رأی