ضبط تصویر در استودیو توسط روابط عمومی دانشگاه

287 ١٢:٤٢ ب.ظ

ضبط مصاحبه با روسا و معاونین دانشگاه توسط روابط عمومی ستاد از تاریخ 1400.12.15 لغایت 1400.12.17 در استودیو تصویر مرکز آموزش مجازی انجام می شود.