ضبط موسیقی کنگره شرق کشور

474 ٨:٠ ق.ظ

به درخواست معاونت پژوهشی برای چهاردهمین کنگره سالیانه مجازی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور، در روز 18 بهمن ماه در ساعات 12 الی 16 ضبط موسیقی دانشجویان با همکاری مرکز آموزش مجازی انجام شد.