با ظهور و پيشرفت فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي جهاني و تاثير آن بر همه ابعاد زندگي بشر جهان وارد جامعه جديدي به نام جامعه اطلاعاتي شده است. نظام آموزشي به عنوان مهمترين ركن هدايت كننده جامعه به سمت جامعه اطلاعاتي و تشكيل سرمايهانساني در اين فرايند مهمترين نقش را بر عهده دارد؛ تحقق اين امر نيازمند به بازنگري در سياست ها و راهبردهاي نظام آموزشي و جايگزين كردن مفهوم يادگيري الكترونيكي است.

استفاده از یادگیری الکترونیکی و آموزشهای مجازی هماکنون از ارکان جدایی ناپذیر آموزش در تمامی دانشگاهها است. این آموزشها معمولاً به صورت ترکیبی همراه با آموزشهای حضوری ارائه میشود و میتواند برای دانشجویان در مقاطع پایه، بالینی و تحصیلات تکمیلی و ارائه آموزشهای نظری و مکمل بالینی مورد استفاده قرار گیرد.


از مجموع 13 رأی