کارگاه بازآموزی سامانه آزمون فرادید ویژه اساتید و کارشناسان آموزش دانشکده پرستاری و پیراپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403 به صورت حضوری در محل دانشکده پرستاری توسط مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار گردید.