برگزاری آزمون آسکی گروه اطفال

13 ٩:٠ ق.ظ

آزمون آسکی گروه اطفال در تاریخ 7 دی ماه 1400 با حضور 21 نفر از دانشجویان پزشکی در محل مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار گردید.