برگزاری آخرین جلسه دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری در تاریخ 22 شهریورماه 1400 ساعت 12 الی 14 از مرکز آموزش مجازی دانشگاه. این کارگاه با ارائه جناب آقای دکتر حسن سعادتی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و با حضور بیش از 100 نفر شرکت کننده از داخل و خارج دانشگاه برگزار شد. 


از مجموع 1 رأی