برگزاری اولین جلسه دوره آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی به صورت وبیناری در تاریخ 8 شهریورماه 1400 ساعت 12 الی 14 از مرکز آموزش مجازی دانشگاه. این کارگاه با ارائه سرکار خانم دکتر سمیه علیزاده و خانم شریفیان از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و با حضور بیش از 100 نفر شرکت کننده از داخل و خارج دانشگاه برگزار شد. دومین جلسه این کارگاه 15 شهریورماه 1400 خواهد بود.