برگزاری آزمون آسکی اینترن اطفال

62 ٨:٠ ق.ظ

آزمون آسکی اینترن اطفال دانشجویان پزشکی در ساعت 10 صبح تاریخ 31 مردادماه 1400 در 13 ایستگاه به مدت 70 دقیقه در مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید. در این آزمون 13 نفر از دانشجویان حضور داشتند.