برنامه های ضبط شده در استودیو صدا

134 ١٢:٠ ب.ظ
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت تاریخ تعداد ضبط بیشتر از یک
1 رادیو دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی     
2 خانم دکتر چنگیز دندانپزشکی 1399/06/15  
3 خانم دکتر چنگیز دندانپزشکی 1399/06/22  
4 آقای کاملی پرستاری 1399/06/23  
5 رادیو دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی  1399/06/23  
6 آقای دکتر نیک روش پزشکی 1399/06/31  
7 آقای دکتر قاسم زاده پزشکی 1399/07/02  
8 آقای دکتر حسینعلی سلطانی پزشکی 1399/07/27  
9 آقای فروزانیان پزشکی 1399/09/08  
10 رادیو دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی  1399/09/08  
11 دکتر یوسفی پزشکی 1399/09/19  
12 حدیثه یزدان دوست بهداشت 1399/09/22  
13 هانیه معصومی پزشکی 1399/09/22  
14 محسن نجفی دانشگاه دولتی بجنورد 1399/09/22  
17 رادیو دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی  1399/09/26  
18 خانم دکتر هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/09/26  
19 خانم علیزاده، آقای کاملی، خانم بهین، خانم هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/02  
20 خانم بهین، خانم هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/07  
21 خانم دکتر هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/14  
23 خانم دکتر هواخواه معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/16  
25 آقای کاملی معاونت آموزشی - امور هیات علمی 1399/10/15  
26 آقای دکتر سلطانی پزشکی 1399/11/11  
27 آقای دکتر سلطانی پزشکی 1399/11/12  
28 آقای دکتر سلطانی پزشکی 1399/11/14  
29 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/14  
30 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/15  
31 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/18  
32 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/20 دو ضبط
33 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/21  
34 خانم افسانه گرشاد پرستاری 1399/11/25  
35 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/03  
36 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/04  
37 آقای دکتر سورگی پزشکی 1399/12/05  
38 آقای دکتر سورگی پزشکی 1399/12/06  
39 خانم دکتر علیزاده مرکز مطالعات 1399/12/06  
40 آقای دکتر سورگی پزشکی 1399/12/10 دو ضبط
41 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/10 دو ضبط
42 آقای دکتر سورگی پزشکی 1399/12/12  
43 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/16  
44 خانم دکتر خراشادی زاده پرستاری 1399/12/17  
45 خانم دکتر بیتا باغبانی پزشکی 1399/12/18  
46 خانم دکتر سمیه علیزاده مرکز مطالعات 1399/12/20