برنامه های ضبط شده در استودیو تصویر

131 ١٠:٤ ق.ظ
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت تاریخ تعداد ضبط بیشتر از یک
1 آقای دکتر پورنقی پزشکی 1399/06/03  
2 آقای کاملی پرستاری 1399/06/23  
3 خانم درتومی پرستاری 1399/06/24  
4 آقای دکتر عباسپور پزشکی 1399/06/30  
5 آقای روشن روان مانه  1399/06/31  
6 آقای دکتر نیک روش پزشکی 1399/07/15  
7 خانم ویدا طیبی معاونت آموزشی 1399/07/20  
8 آقای سعید فروزانیان پزشکی 1399/09/10  
9 خانم دکتر حبیبه سادات شاکری پزشکی 1399/09/10  
10 آقای دکتر شجاع آموزش مداوم 1399/10/14  
11 وبینار آموزش مداوم آموزش مداوم 1399/10/16  
12 آقای دکتر رازی آموزش مداوم 1399/10/27  
13 دانشجویان موسیقی معاونت پژوهشی 1399/11/18  
14 آقای آرش ضرغامی معاونت فرهنگی دانشجویی 1399/11/21  
15 آقای دکتر توکلی پزشکی 1399/12/03  
16 آقای دکتر بابایی آموزش مداوم 1399/12/23  
17 خانم دکتر فرازمند آموزش مداوم 1399/12/24 2 ضبط
18 خانم علوی آموزش مداوم 1399/12/24 2 ضبط

از مجموع 1 رأی