کارگاه بازآموزی سامانه آزمون فرادید ویژه اساتید و کارشناسان آموزش دانشکده پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403 به صورت حضوری در محل دانشکده پزشکی توسط مرکز آموزش مجازی و آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار گردید.